Polityka prywatności Instytutu działającego pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii to państwowa osoba prawna mająca osobowość prawną, będąca instytutem wchodzącym w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000850580.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która odpowiada za kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem należy kontaktować się drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora. 

2. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, jak niżej.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
1) przeprowadzenia procesów zakupowych oraz ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) umożliwienia Państwu udziału w procesach zakupowych, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3) dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie swych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesach zakupowych oraz zawarcia umowy i świadczenia wzajemnych usług zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwi Państwu udział w procesach zakupowych.

4. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Administratora lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i czasie
1) wyrażonych zgód – do czasu cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do Administratora,
2) dochodzenia lub obrony roszczeń – przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony praw,
3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas wykonania obowiązków,
4) tworzenia zestawień, analiz, statystyk.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą należycie upoważnieni współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Państwa, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także zajmujące się obsługą informatyczną procesów oraz podmioty uprawnione przepisami prawa.

7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) oraz do organizacji międzynarodowych.

9. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

12. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO, z zapewnieniem realizacji wszelkich określonych tam zasad.

13. Operator strony internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika Systemu. Informacja o używaniu plików cookies znajduje się na stronach internetowych Administratora.

14. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z systemu.

15. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Administratora poprzez opublikowanie nowej wersji w serwisie.

16. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

17. Administrator zbiera i analizuje dane wynikające z logów systemowych i w stosu

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23 lipiec 2021 15:51 Karolina Soroczyńska