OGŁOSZENIE

o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zwanego dalej „Projektem” w ramach naboru
FEDS.08.01-IZ.00-092/24 – edukacja ekologiczna

 

Ogłoszenie dotyczy Projektu planowanego do realizacji w naborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.1 Dostęp do edukacji (w zakresie projektów dotyczących edukacji ekologicznej), określonego w Regulaminie Wyboru Projektów nabór nr FEDS.08.01-IZ.00-092/24, zwanym w dalszej części ogłoszenia „Regulaminem”.

 

Ogłaszający otwarty nabór na Partnera:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

NIP: 894 314 05 23

www.port.lukasiewicz.gov.pl

telefon: (71) 734 77 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I. INFORMACJE

 1. Wybór Oferenta zwanego dalej Partnerem następuje na podstawie art. 39 ustawy wdrożeniowej z 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych.

 2. Celem konkursu jest wyłonienie Partnera, który będzie współpracował z Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii – Liderem Projektu (Partnerem wiodącym) oraz Fundacją Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (Partnerem) przy realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.1 Dostęp do edukacji (w zakresie projektów dotyczących edukacji ekologicznej), określonego w Regulaminie Wyboru Projektów nabór nr FEDS.08.01-IZ.00-092/24.

 3. Partner musi wpisywać się w katalog potencjalnych Wnioskodawców/Beneficjentów określonych w ogłoszeniu o naborze i Regulaminie konkursu nr FEDS.08.01-IZ.00-092/24.

 4. Partnerstwo ma na celu wspólne działanie na rzecz przygotowania, wdrożenia i prawidłowego rozliczenia Projektu. Współpraca między Partnerem a Liderem obejmuje przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wspólną realizację projektu na każdym etapie.

 5. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Partnerstwa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu.

 6. Zakres zadań realizowanych przez Partnerów oraz podział obowiązków między Liderem a Partnerem zostanie ustalony na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

 7. Partner jest zobowiązany do wniesienia wartości merytorycznej do projektu, co przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej w grupach docelowych.

II. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej w takich obszarach jak: bioróżnorodność, ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami. Grupami docelowymi projektu będą podopieczni przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele tychże szkół, zlokalizowanych na obszarze województwa dolnośląskiego. Projekt, poza realizacją działań w formie stacjonarnej zakłada uwrażliwienie odbiorców na potrzeby środowiska naturalnego, w tym bogactwo jego zasobów i ich wpływ na życie ludzi, poprzez organizację zajęć plenerowych w środowisku lokalnym.

Formami edukacyjnymi będą m.in. warsztaty, szkolenia, gra edukacyjno-terenowa.

Planowany okres realizacji projektu: 05.05.2025 r. – 30.10.2026 r. -  zgodnie z Regulaminem konkursu nie może być on bowiem dłuższy niż 18 miesięcy.

Obszar realizacji projektu ogranicza się maksymalnie do obszaru wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, a zatem do województwa dolnośląskiego.

III. PROCEDURA WYBORU PARTNERA

 1. Partner musi wpisywać się w katalog potencjalnych Wnioskodawców/Beneficjentów określonych w ogłoszeniu o naborze i Regulaminie konkursu nr FEDS.08.01-IZ.00-092/24. Tym samym, oferty złożone przez podmioty niespełniające wymagań określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

 2. Do realizacji projektu zostanie wybrany Partner, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 3. Szczegóły dotyczące konkursu i procedury oceny ofert są zawarte w Regulaminie Konkursu. Regulamin konkursu jest załączony do ogłoszenia opublikowanego
  w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

 4. Aby wziąć udział w otwartym naborze, należy złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na Partnera FEDS.08.01-IZ.00-092/24 (projekt dotyczący edukacji ekologicznej)” w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Można również przesłać ofertę drogą pocztową lub kurierem.

 5. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu ogłoszenia naboru, tj. 22.05.2024 r. i trwa do 13.06.2024 r. do godziny 15:00.

 6. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do siedziby Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii
  - ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław.

 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 8. Postępowanie konkursowe przeprowadza Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.